Institute of Jurisprudence and Precedents

Fang Lixin                          Ge Hongyi                              Ji Tao 

Yimayi Hondo                         Jiao Baoqian                            Jin Min 

Nie Yuan                            Shi Bifan                              Wang Hui 

Wang Linghao                         Xia LiAn                               Zhang Wenxian

Institute of Civil and Commercial Law

Chen Xinyong                         Chen Xuqin                              Han Jiayong 

Lu Qing                            Wang Guanxi                              Xiao Yan 

Xu Jin                             Zhang Gu                                Zhang Cheng 

Zhou Chun           Zhou Jianghong

Institute of Public and Comparative Law

Hu Minjie                          Jin Chengdong                              Jin Weifeng 

Yu Jun                            Zhang Jiansheng                             Zheng Chunyan

Zheng Lei                          Zhu Xinli

Institute of Economic Law

Fan Liangcong                        Gong Gu                                  He Huaiwen 

Huang Tao                           Li Yongmin                                Li Youxing 

Qian Hongdao                         Shen Zhikun                               Wang Weinong 

Wu Hong                            Wu Yongmin                                Xu Jianyu 

Ye Yongfei                          Zheng Guan                                Zhong Ruiqing

Institute of International Law

Bi Ying                            Jin Pengnian                               Ma Guang

Qiu Wenxian                         Shen Yuanyuan                               Wang Chao 

Wang Guiguo                          Wang Haibo                                Weng Li 

Ying Jian                           Zhao Jun                                 Zou Keyuan

Institute of Criminal Law

Gao Yandong                          Li Hua                                    Li Shiyang 

Ruan Fangmin                          Wang Yu                                  Ye Liangfang

Center for Procedural Law

Hu Ming                            Lin Jingsong                               Mou Lvye 

Wang Minyuan                         Weng Xiaobin                               Zhou Cui